สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

         1  การเกษตรกรรม
       ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  มีดังนี้
               1.  การเพาะปลูก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะ   เป็นที่ราบ จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้ว ยังมีการปลูกผลไม้ และพืชผักบางส่วนนอกฤดูทำนา
               2.  การปศุสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด  เป็นต้น  มีฟาร์มเลี้ยงสุกร  3  แห่ง

           2  การพาณิชยกรรมและบริการ
        สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  มีดังนี้
                   1.  ร้านค้าทั่วไป     87     แห่ง
                   2.  สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     21    แห่ง

           3  อุตสาหกรรม
        การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 

ตารางที่ 1  แสดงประเภท/ ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน(แห่ง)

1.  โรงสีข้าว (ขนาดกลาง)

2.  โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)

3.  ปั๊มน้ำมัน(ไฟฟ้า)

4.  โรงงานอุตสาหกรรม

-

12

9

-

ที่มา: งานทะเบียนจัดเก็บรายได้  อบต. เมืองไผ่ ณ 31 ธันวาคม 2561

view