สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พันธกิจ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข็มแข็งของชุมชน
6. การจัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยั่งยืน
6. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความร่มรื่น  สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

view