สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000918.PDF

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000919.PDF

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000920.PDF

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000921.PDF

หนังสือรวมกฎหมาย 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000923.PDF

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000922.PDF
view