สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562


ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลด
คำแถลงงบประมาณปี 62 ดาวน์โหลด
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย  ดาวน์โหลด
งบประมาณการรายจ่าย  ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล ดาวน์โหลด
ประมาณการรายรับ ดาวน์โหลด 
รายจ่ายตามงาน ดาวน์โหลด
รายรับ ดาวน์โหลด
รายละเอียดคำแถลง ดาวน์โหลด
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 62 ดาวน์โหลด
รายละเอียดรายรับ ดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลด

คำแถลง ดาวน์โหลด
บันทึกหลักการและเหตุผล ดาวน์โหลด
แบ่งตามด้าน ดาวน์โหลด 
แบ่งตามแผนงาน ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายรับ ดาวน์โหลด
รายละเอียดคำแถลง ดาวน์โหลด
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ดาวน์โหลด
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ดาวน์โหลด
รายละเอียดประมาณการรายรับ ดาวน์โหลด

รายละเอียดประมาณการรายรับ ดาวน์โหลด
รายละเอียดรายจ่าย ดาวน์โหลด

view