สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 2/2562   แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 3/2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000895.PDF


แผนยุทธศาสตร์  ปี 2558 - 2562

                     ปก  ดาวน์โหลด

                     คำนำ  ประกาศ  ดาวน์โหลด

                     บทที่  1 - 3  ดาวน์โหลด

                     บทที่  4  ดาวน์โหลด

view