สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

                           

                                วิสัยทัศน์ (Vision)

"เมืองไผ่น่าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล  บนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง"


  พันธกิจ

          1.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

          2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          3.  ส่งเสริมการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

          4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

          5.  พัฒนาศักยภาพของคนและความเข็มแข็งของชุมชน

          6.  การจัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          7.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม


 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          1.  มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

         2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

         3.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

         4.  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

         5.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยั่งยืน

         6.  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

         7.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความร่มรื่น  สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย


     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ในช่วงสามปี

 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ อบต. น่าอยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

     -  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

     -  ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
     -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

     -  การปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านการปรับปรุงอาคารสถาน  คุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา

     -  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

     -  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

     -  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

     - ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

     -  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์

     -  การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     -  การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัสดุในการปฏิบัติงาน

     -  การพัฒนาบุคลากร

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

     - การสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม

     - การส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน

view