สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ประจำปี 2562

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลด


ประกาศกำหนดสมัยประชุม  2562  ดาวน์โหลด


 

ประชุมสามัญประจำปี 2561

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เรื่อง  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  
 
- สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ของปี 2561
วันที่ 27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด

- สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ของปี 2561
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
ประชุมสามัญประจำปี 2559
                เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ประจำปี 2559
                   สมัยที่  1         ระหว่าง  วันที่   1  -  15    กุมภาพันธ์  2559
                   สมัยที่  2         ระหว่าง  วันที่  16  - 30    มิถุนายน   2559
                   สมัยที่  3         ระหว่าง  วันที่   1  -  15    สิงหาคม   2559
                   สมัยที่  4         ระหว่าง  วันที่  16 -  30     ธันวาคม   2559
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ของปี 2559
วันที่ 29  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลด
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ของปี 2559
วันที่ 30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559  
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559   ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559  
วันที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ของปี 2559
วันที่ 29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยวิสามัญประจำปี  2559  สมัยที่ 1
วันที่  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
view