สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือประชาชน

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000910.PDF


1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ดาวน์โหลด
2.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลด
3.การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
4.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ดาวน์โหลด
5.การขอข้อมูลข่าวสาร  ดาวน์โหลด
6.การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย  ดาวน์โหลด
7.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ดาวน์โหลด
8.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ดาวน์โหลด
9.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดาวน์โหลด
10.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดาวน์โหลด
11.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  ดาวน์โหลด
12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  ดาวน์โหลด
13.การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค  ดาวน์โหลด
14.การรับเรื่องราวร้องทุกข์  ดาวน์โหลด
15.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดาวน์โหลด
16.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรัับเงินเบี้ยความพิการ  ดาวน์โหลดview