สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปจำนวนประชากร ตำบลเมืองไผ่

ลำดับที่

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

(คน)

1

หมู่ที่  1    บ้านเมืองไผ่

238

458

398

856

นายสมพงษ์  เกาะแก้ว

2

หมู่ที่  2    บ้านเมืองไผ่ถาวร

194

361

352

713

นายบุญจื้อ  ศิลาชัย

3

หมู่ที่  3    บ้านบุตาแพง

145

297

267

564

นางอารีย์  อุทารัมย์

4

หมู่ที่  4    บ้านกลัน

217

459

437

896

นายจำลอง  นุกิจรัมย์

5

หมู่ที่  5    บ้านอโณทัย

118

285

274

559

นายสมพร  โกยรัมย์

6

หมู่ที่  6    บ้านคันรุ้ง

180

387

399

786

นายสนั่น  จอมมะเริง

7

หมู่ที่  7    บ้านสวายสอ

120

307

277

584

นายวิสิทธิ์  อิ่มสำราญ

8

หมู่ที่  8    บ้านโคกกล้วย

82

176

173

349

นายสหัส  นะพูนรัมย์

9

หมู่ที่  9    บ้านตะโกเปียน

64

134

128

262

นายปริวรรต มะนารัมย์

10

หมู่ที่  10  บ้านสก๊วน

98

254

266

520

นายไลย์  วิเวกรัมย์

11

หมู่ที่  11  บ้านหนองโสน

83

201

187

388

นายวิลัย  จริตรัมย์

12

หมู่ที่  12  บ้านโคกกลาง

75

162

159

321

นายสุวัจน์  จริตรัมย์

13

หมู่ที่  13  บ้านสวาย

86

215

226

441

นายสังวาล แจ่มใส

รวม

1,700

3,696

3,543

7,239

  ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียนอำเภอกระสัง กรมการปกครอง ณ 18  กรกฎาคม  2561

view