สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

ที่ ๗๔๗/๒๕๕๘

มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดาวน์โหลด

บัญชีการมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด

บัญชีการมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด

view