สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด
1 งานบริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานบรรจุและแต่งตั้ง
- งานวินัย
- งานสิทธิสวัสดิการ
2 งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง
3 งานป้องกันและรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
4 งานนโยบายและแผน
- งานจัดทำนโยบายและแผน
- งานวิจัย ประสานงาน
- งานติดตามประเมินผล
5 งานกฎหมายและคดี
- งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ
- งานนิติกรรม
- งานคดี
อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
1 งานการเงิน
- งานการเงิน
2 งานบัญชี
- งานบัญชี
- งานบัญชีเงินฝาก
3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานจัดเก็บภาษี
- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานการจัดซื้อจัดจ้าง
- งานการต่ออายุสัญญาซี้อ
- งานการทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
5 งานการคลัง
- งานการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
- งานการฝากเงิน
- งานการเก็บรักษาเงิน
6 งานธุรการ

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง
1 งานก่อสร้าง
- งานโยธา
- งานก่อสร้าง
2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรม
3 งานผังเมือง
- งานผังเมือง
4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานสถานที่ไฟฟ้าและสาธารณะ
5 งานธุรการ

อำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.งานกองทุนสวัสดิการตำบล
2.งานกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
3.งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.งานศูนย์เยาวชน

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
1.งานฝึกอบรมอาชีพ
2.งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
3.งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
4.งานฝึกอบรมพัฒนาการ
งานสังคมสงเคราะห์
1.งานสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส
2.งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
3.งานข้อมูล
งานธุรการ
1.งานด้านธุรการ งานเอกสารทางวิชาการ
2.งานจัดเตรียมการประชุมต่างๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
3.งานจัดทำฎีกา
งานข้อมูลสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
1.บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศกาจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่ขอรับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

view