สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน" และ " แอปพลิเคชั่น Landuse Plan"  รวมทั้ง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมืองผ่าน Line Official  Account "DPT Information"  ดาวน์โหลด

Tags :

view