สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศ

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่านายกรัฐมนตรีโดยความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศลงวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมืื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ดังนี้
1.ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14)
2.ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
3ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลใช้บังคับ
4.ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

Tags :

view