สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

             เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีความครบถ้วนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่      ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       สภาพปัญหา

-  เส้นทางคมนาคม ไม่สะดวก รางระบายน้ำ ไม่เพียงพอ

-  ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร

-  ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง

-  ปัญหาระบบผังเมือง

-  ปัญหาการชลประทาน ระบบการกักเก็บน้ำ

       ความต้องการ

 - ปรับปรุง ก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบายน้ำ

 - ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างที่กักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

 - ก่อสร้าง และขายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 - จัดระบบผังเมือง

1.2 ด้านเศรษฐกิจ

       สภาพปัญหา

 - ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตร ตกต่ำ

 - ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

-  ปัญหารายได้ของประชาชนต่ำและความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นทีไม่ดี

-  ปัญหาการว่างงาน, ไม่มีที่ดินทำกิน

-  ปัญหาความยากจน

    ความต้องการ

- ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และจัดหาตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร

- ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกอบรมอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรที่ทำกิน

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

1.3 ด้านสังคม  

     สภาพปัญหา

- ปัญหาขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- ปัญหาหนี้สินบุคคลและหนี้สินครัวเรือน

- ปัญหาโรคติดต่อ

- ปัญหายาเสพติด

- ปัญหาครอบครัว เช่น หย่าร้าง ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

      ความต้องการ

- ส่งเสริมให้ประชาชน มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสอดส่อง ดูแลซึ่งกันและกัน

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดต่อ

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและครอบครัว

1.4 ด้านการเมือง - การบริหาร  

      สภาพปัญหา

- ปัญหาการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ

- ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเมืองจากทางราชการ

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร

- เครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงานไม่เพียงพอ

- บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

      ความต้องการ

- จัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

- ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน มีความรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติงาน

1.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      สภาพปัญหา

- การตัดไม้ทำลายป่า   

- งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอ

- ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะ

- ปัญหาขยะและมลพิษ

- ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร

     ความต้องการ

-    จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

-    จัดหาที่ทิ้งและกำจัดขยะ

-    รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการเกษตร

-    ปลูกพืชทดแทน

-    จัดทำโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ

-    ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

 

            การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองไผ่จะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักร่วมกัน แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม  ทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

               การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.  โดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ SWOT analysis  เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT analysis องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ดังนี้

        จุดแข็ง(strength=s)

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีเอกภาพตามเจตนารมณ์ของประชาชน
 2. มีงบประมาณของตนเองจากการจัดเก็บรายได้และ จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล
 3. มีบุคลากรทุกส่วนในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
 4. มีระเบียบกฎหมายให้อำนาจในการดำเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด
 5. มีฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำให้รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
 6. มีสำนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในทุกด้าน
 7. สายการบังคับบัญชาสั้น โดยผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณคือผู้บริหารท้องถิ่นทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำได้อย่างรวดเร็ว

 

       จุดอ่อน (weak-w)

     (1)  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

     (2) ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในจากส่วนกลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

     (3) เจ้าหน้าทีในองค์กรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบ

     (4) การกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานจากส่วนกลางไม่ชัดเจนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานเสี่ยงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)

     (5) ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง วาระ 4 ปี ทำให้การปฏิบัติงานบางนโยบายไม่ต่อเนื่อง

     (6) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขาดความรู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองทำให้การตรวจสอบการใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ

     (7) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คับแคบ ทำให้บริการประชาชนไม่สะดวกเท่าที่ควร

     

        โอกาส(opportunity – o)

     (1) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ทำให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ ในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่

     (2) รัฐบาลมีแนวโน้มในการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มขึ้นทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่เป็นองค์กรหลักในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     (3) มีงบประมาณที่จัดเก็บเอง หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้ และได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้

     

       อุปสรรค (Threat-T)

      (1) การบริหารจัดการการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์  เนื่องจากการดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน  การติดต่อประสานงานและการปฏิบัติงานมีความล่าช้า เป็นต้น

      (2) การปฏิบัติงานตามแผนไม่ต่อเนื่องและขาดการติดตามประเมินผล

      (3) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น นโยบายระดับจังหวัดและประเทศ

      (4) งบประมาณและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานมีข้อจำกัดและไม่เพียงพอ

      (5) กฎหมาย ระเบียบบางฉบับไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

                

           จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาตามหลัก SWOT ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

          โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

 

               5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

               (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา  67 (1)

               (2)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  (มาตรา  68(1)

               (3)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา  68(2)

               (4)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3)

               (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4)

               (6)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  16(5)

         
              5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

               (1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (มาตรา  67(6)

               (2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  67(3)

               (3)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา 68(4)

               (4)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา 16(10)

               (5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)

               (6)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา 16(5)

               (7)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)

             
               5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

               (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)

               (2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68(8)

               (3)  การผังเมือง    (มาตรา 68(3)

               (4)  จัดให้มีที่จอดรถ    (มาตรา 16(3)

               (5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16(17)

               (6)  การควบคุมอาคาร    (มาตรา 16(28)

             
               5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

               (1) การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               (2)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)

               (3)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)

               (4)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)

               (5)  ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)

               (6)  การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)

               (7)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา 68(11)

               (8)  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)

               (9)  การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)

 

               5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

               (1)  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)

               (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)

               (3)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17(12)

     
               5.6  ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

               (1)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  (มาตรา 67(8)

               (2)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)

               (3)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)

               (4)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น     (มาตรา 17 (18)


               5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

               (1)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 45(3)

               (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร  (มาตรา 67(9)

               (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  (มาตรา 16(16)

               (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา 17(3)

               (5)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  (มาตรา  17(16)

                ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

หมายเหตุ  มาตรา 67, 68  หมายถึง  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543

                     มาตรา  16, 17 และ 45   หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 

 จากภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่จึงนำมากำหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง ดังนี้ 

            ภารกิจหลัก

1. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

4. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๕. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๘. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

10. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

11. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

12. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน

            ภารกิจรอง     

 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน     
 3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 4.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 5. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 6.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 7. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 8. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 9. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 10.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 11. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 12. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 13. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 14. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 15.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 16. การท่องเที่ยว
 17. การผังเมือง
view