สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะผู้บริหาร


             คณะผู้บริหาร

    

             

    

            

        นายนรินทร์  วัชระศิริบรรลือ  

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

          โทร. 085-682-1168

       

      

          

     นายสมพร  รอบแคว้น
   รองนายก  อบต.เมืองไผ่

   โทร. 093-510-1669

      

      นางจันฒนา  อินเทศ
   รองนายก  อบต.เมืองไผ่

   โทร. 091-867-6107

         

            

             นายประกอบ  บุญมาก
     เลขานุการนายก  อบต.เมืองไผ่

           โทร. 088-368-6257


                                                              ปลัด อบต.                     

            

                                      
             นายธนะกิจ  สังข์น้อย
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
              โทร.  0929742853


view