สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลักษณะที่ตั้ง  พื้นที่  และอาณาเขต

       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  เป็น  1 ใน 11  ตำบลของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระสัง  ประมาณ  9.5  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  20  นาที  การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้ถนนสายกระสัง – เมืองโพธิ์  หรือเส้นทางหลวงชนบทสายห้วยราช – เมืองไผ่ แล้วเข้าสู่ถนนทางหลวงสายห้วยราช – บุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  19.5  กิโลเมตร  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองตั้งอยู่ที่เลขที่  224  หมู่ที่ 1  บ้านเมืองไผ่  ตำบลเมืองไผ่   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   

 เนื้อที่   ตำบลเมืองไผ่มีพื้นที่จำนวน  24,018  ไร่  หรือประมาณ  38.43  ตารางกิโลเมตร

โดยมีอาณาเขตและพื้นที่ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศรีภูมิ   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลอุดมธรรม   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ       ตำบลกันทรารมย์   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    

ตำบลสามแวง   ตำบลโคกเหล็ก  และตำบลเมืองโพธิ์   
อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  

 

 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเมืองไผ่เป็นที่ราบสูงแห้งแล้ง  และเป็นที่ราบลุ่ม  มีป่าไม้เป็นบางส่วน  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นทรายราบโล่ง   พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก

 ลักษณะภูมิอากาศ  ตำบลเมืองไผ่  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมมี  3  ฤดู  ประกอบด้วย

                   ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์   ถึง  เดือนพฤษภาคม

                   ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม

                   ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม

 

 จำนวนหมู่บ้าน   ตำบลเมืองไผ่ มี 13 หมู่บ้าน  ได้แก่

 • ม.1  บ้านเมืองไผ่
 • ม.2  บ้านเมืองไผ่ถาวร
 • ม.3  บ้านบุตาแพง
 • ม.4  บ้านกลัน
 • ม.5  บ้านอโณทัย
 • ม.6  บ้านคันรุ้ง
 • ม.7  บ้านสวายสอ
 • ม.8  บ้านโคกกล้วย
 • ม.9  บ้านตะโกเปียน
 • ม.10 บ้านสก็วน
 • ม.11 บ้านหนองโสน
 • ม.12 บ้านโคกกลาง
 • ม.13 บ้านสวาย

     สถาบันและองค์การทางศาสนา

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่   นับถือศาสนาพุทธและมีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  จำนวน  4  แห่ง  คือ

—1.  วัดแจ้งเมืองไผ่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1  บ้านเมืองไผ่
—2.  วัดโนนเมืองไผ่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านเมืองไผ่ถาวร
—3.  วัดธรรมถาวร  ตั้งอยู่ระหว่าง  หมู่ที่ 6  บ้านคันรุ้งและหมู่ที่ 10  บ้านสก๊วน
—4.  วัดกทลิวนาราม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  8   บ้านโคกกล้วย

 การศึกษา

 สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 4 แห่งคือ

—1.  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่    ตั้งอยู่     หมู่ที่  1    บ้านเมืองไผ่
—2.  โรงเรียนบ้านสวายสอ   ตั้งอยู่     หมู่ที่  11   บ้านหนองโสน
—3.  โรงเรียนบ้านอโณทัย   ตั้งอยู่     หมู่ที่  5     บ้านอโณทัย
—4.  โรงเรียนวัดธรรมถาวร   ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านคันรุ้งและหมู่ที่  10 บ้านสก๊วน

                                                             

—  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน  3  แห่ง  คือ
—1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไผ่ถาวร  ตั้งอยู่ หมู่ที่  2  บ้านเมืองไผ่ถาวร
—2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกทลิวนาราม  ย้ายออกจากวัด กทลิวนารามมาอยู่ที่ โรงเรียนบ้านสวายสอ ตั้งอยู่ หมู่ที่  11  บ้านหนองโสน
—3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันรุ้ง  ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 บ้านสก๊วน

สาธารณสุข

พื้นที่ตำบลเมืองไผ่มีศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้

—1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองไผ่  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1  บ้านเมืองไผ่
—2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายสอ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  7  บ้านสวายสอ

การคมนาคม

การคมนาคมขนส่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีเส้นทางในการคมนาคมคือหลวงจังหวัดสายกระสัง – เมืองโพธิ์ และสายห้วยราช – เมืองไผ่  ทำให้การติดต่อทำได้สะดวกขึ้น สามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวก ดังนี้

—องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ – อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  9.5  กม.
—องค์การบริหารสวนตำบลเมืองไผ่ – อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  14  กม.
—องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ – อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  25  กม.
view