สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 2/2562   แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 3/2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4/2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดาวน์โหลด


แผนยุทธศาสตร์  ปี 2558 - 2562

                     ปก  ดาวน์โหลด

                     คำนำ  ประกาศ  ดาวน์โหลด

                     บทที่  1 - 3  ดาวน์โหลด

                     บทที่  4  ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

view