สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ดาวน์โหลด

ปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ดาวน์โหลด

สำนักปลัด ดาวน์โหลด

กองคลัง ดาวน์โหลด

กองช่าง ดาวน์โหลด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด

กองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

กองส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดview