สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม>

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางฐานรัตน์  นันทพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

 
นายพีรศักดิ์  วาทิรอยรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศิกษา

.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไผ่

  นางรัชนีภรณ์  นะเรียงรัมย์
         ครูผู้ดูแลเด็ก

    

นางสาวกรรณิกา  อินทรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกทลิวนาราม
  
                

นางญาณิศา  เจริญรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาววิษา  สงัดรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทกษะ)
นางสุภวรรณ  อุไรรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันรุ้ง
        
  นางอนุธิดา  ผลทวี
  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
       นางสาวอรไพลิน  อะโรคา
      ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
view