สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักปลัด>

  

     นางธนัญญา  ยิืนยั่ง
       หัวหน้าสำนักปลัด

                 
นายสุรชัย  ขวัญศิวิไลย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ 

  

              
 นางสุพรรษา  ชาวกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสุจิตตา  นุกอนรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายธนกร  สงัดรัมย์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 

นางสาวสุภาวดี  ทะเลิงรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ

         

                  

        

   

  นายธนพงศ์  ปิยะกิจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

       นางสาวพรรณิภา วิโยครัมย์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
        นางแสงเดือน  สวงรัมย์
  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

                                                 

         
นายพลวริษฐ์  พะวงรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นายเต้อ  เจริญรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประทีป  รุ่งเรือง
พนักงานขับรถยนต์
view