สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

         สมาชิกสภาฯ อบต.เมืองไผ่


นายพิสุทธิ์  อินทรัมย์
ประธานสภาฯ

นายณรงค์ชัย  นาขนานรัมย์
รองประธานสภาฯ

 

นายธนะกิจ  สังข์น้อย
เลขานุการสภาฯ


หมู่ ๑ บ้านเมืองไผ่
 
นายณรงค์ชัย  นาขนานรัมย์
นายเฉลิม  งานประโคน

  

หมู่ ๒ บ้านเมืองไผ่ถาวร
 
นายปิยสุข  นิเรียงรัมย์
นายบุญเหลือ  เรืองประโคน

  

หมู่ ๓ บ้านบุตาแพง
 
นายเรียบ  จะรอนรัมย์
นายคำชิต  การกระสัง

  

หมู่ ๔ บ้านกลัน
 
นายเหลือง  นุกิจรัมย์
นางละมัย  นุกิจรัมย์หมู่ ๕ บ้านอโณทัย
 
นางสาวสำเลียน  นิวอนรัมย์

  

หมู่ ๖ บ้านคันรุ้ง
 
นายศิริศักดิ์  พิเรศรัมย์
นายธง  สุขผดุง

  

หมู่ ๗ บ้านสวายสอ
 
นายทองล้วน  จะรอนรัมย์
นายเชียร  สุขผะดุง

  

หมู่ ๘ บ้านโคกกล้วย
 
นายนวน  จะริตรัมย์
นางทำนอง  สุขจิตหมู่ ๙ บ้านตะโกเปียน
 
นายวันใจ  นุกาศรัมย์
นายบันถม  โฉมงาม

  

หมู่ ๑๐ บ้านสก็วน
 
นายขวัญใจ  สุขล้อม
นายปรีชา  พิริรัมย์

  

หมู่ ๑๑ บ้านหนองโสน
 
นายพิสุทธ์  อินทรัมย์
นางสำอางจิต  พรรณสน

  

หมู่ ๑๒ บ้านโคกกลาง
 
นายเหียน  จริตรัมย์
นายปรีชา  สุขผดุง

หมู่ ๑๓ บ้านสวาย
 
นายเฉลิม  แจ่มใส
นายเสมียน  จันทร์แดง

view