สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะผู้บริหาร


             คณะผู้บริหาร

    

             

    

  นายนรินทร์  วัชระศิริบรรลือ  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

          โทร. 085-682-1168

       

      

   นายสมพร  รอบแคว้น
   รองนายก  อบต.เมืองไผ่

   โทร. 093-510-1669

   นางจันฒนา  อินเทศ
   รองนายก  อบต.เมืองไผ่

   โทร. 091-867-6107

         

      นายประกอบ  บุญมาก
  เลขานุการนายก  อบต.เมืองไผ่

       โทร. 088-368-6257
view